Wij geloven dat God Zijn gemeente samenroept en wil ontmoeten. Die ontmoeting vindt plaats in de wekelijkse erediensten. Daarmee is de zondagse eredienst het hart van ons gemeente-zijn.
Op de dag van de opstanding van Jezus Christus vieren we dat we zijn gemeente mogen zijn. We komen samen om God te danken en te eren, om naar Zijn Woord te luisteren, onze gaven te geven. We zingen Psalmen en gezangen , waarin we vanuit verschillende invalshoeken het wonder van Gods genade bezingen.

De diensten hebben meestal een vaste volgorde:

 • De kerkenraad komt binnen en heet ons allen welkom.
 • We zingen een gezang ter voorbereiding op wat komen gaat in de dienst.
 • De predikant spreek onze afhankelijkheid van God uit, en we ontvangen de groet van God aan de gemeente, zoals die ook in de brieven van het Nieuwe Testament aan de gemeenten werd overgebracht.
 • We zingen een psalm of gezang dat weergeeft hoe mooi het is om zo dichtbij God te mogen komen, Hem te mogen ontmoeten.
 • Dan luisteren we naar Gods wil voor ons leven van iedere dag die wordt omschreven in de tien geboden en waarin we worden opgeroepen om zuiver te leven. Tegelijk is er het besef dat we zondige mensen zijn, en mogen leven van Gods genade en vergeving. Dit uiten we door een gezang of psalm te zingen die aansluit op wat God van ons vraagt, maar ook op het wonder van Gods vergeving en genade.
 • Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we om de leiding van de heilige Geest. Hem hebben we nodig om te begrijpen hoe de Bijbel ons leven aanspreekt.
 • Dan lezen we een gedeelte uit de Bijbel. We lezen uit de herziende staten vertaling.
 • We zingen een psalm of lied ter voorbereiding op de preek. Zo stellen we ons open voor Gods Woord. Tijdens het voorspel houden de diakenen een inzameling van onze gaven. Door deze collecte laten we zien dat we van wat we van God hebben ontvangen ook weten te delen, en terug te geven voor Zijn dienst.
 • De predikant houdt een preek. Een preek is uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte, en toepassing daarvan in ons leven. We worden aangesproken èn bemoedigd, opgeroepen èn uitgenodigd om in een levend geloof Christus te volgen. We horen dat God liefdevol en genadig is, trouw is aan Zijn belofte, èn dat Hij ons antwoord daarop vraagt. Daarom heet de preek ook wel ‘verkondiging’
 • Na de verkondiging zingen we een lied of psalm waarmee we als gemeente de boodschap van de preek op ons in laten werken en beantwoorden.
 • Dan volgt een gebed, waarin we onder andere elkaars blijdschap en zorgen delen en bij God brengen. Ook bidden we voor de wereld waarin we leven, voor geloof en bemoediging. We brengen God dank voor Wie Hij in ons leven wil zijn.
 • Dan is de dienst bijna afgelopen. We gaan staan en zingen een loflied.
 • De predikant spreekt de zegen van God uit. Als gezegende mensen mogen we ook een zegen voor anderen zijn.

De middagdienst is in de regel een ‘leerdienst’. De preek is dan gericht op het uitdiepen van ons geloof.
Vaak zijn preken in de middagdiensten gebaseerd op de zogenoemde ‘Heidelberger catechismus, geloofsbelijkdenis of de Dortsche leerregels’, leermethoden over de kernbegrippen van het christelijk geloof.
In de middagdienst is er geen wetslezing, maar spreken we de geloofsbelijdenis uit.

Viering Heilig Avondmaal

Vier maal per jaar vieren we als gemeente het heilig Avondmaal. We geloven dat de Here Jezus Christus het avondmaal vlak voor zijn lijden en sterven aan het kruis heeft ingevoerd, en zijn leerlingen heeft  opgedragen om Zijn verlossingswerk in de tekenen van brood en wijn te gedenken.
Als je te gast bent, en als belijdend lid in je eigen gemeente ook gerechtigd bent om het heilig Avondmaal te vieren, dan ben je ook bij ons van harte welkom. We vragen je dan om voor de dienst je even voor te stellen in de kerkenraadskamer.

Oppasdienst
De oppasdienst is bedoeld om ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar de gelegenheid te geven om de kerkdienst te bezoeken. In de morgendiensten bestaat daarom de mogelijkheid om de kinderen achter te laten bij oppasmoeders.